Cumartesi, Haziran 15, 2024
AddThis Social Bookmark Button

Aktif Arama

Türkiye 'de Boşanma Davaları

bayrak nl.Nederlands

ADALET Türk Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

 

 

 

Boşanma ve Aile Hukuku Davaları:

Hollanda'da  yaşayan (veya eşlerden biri Türkiye'deyse)  iki Türk veya biri yabancı olan vatandaşlar Türk Mahkemeleri nezdinde de  boşanabilirler.

Bunun İçin taraflardan birinin veya her ikisinin büromuz avukatlarından birine vekaletname vermeleri yeterli olacaktır.Bu vekaletnameyi bağlı bulunduğunuz konsolosluktaki noterden alabilirsiniz.Bu işlem için nüfus cüzdanı, pasaport ve iki adet vesikalık fotoğraf götürmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte, vekaletname düzenlenmesi esnasında vekil tayin etmek istediğiniz avukatın adı-soyadı, vergi dairesi ve vergi sicil numarasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Faydali Bilgiler kisminda  'Vekaletname' ile ilgili ayrintili bilgiler gorebilirsiniz.

 

A. Boşanma sebepleri : (Türk Medeni Kanunu)

I. Zina

Madde 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Madde 162.- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Madde 163.- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

IV. Terk

Madde 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

V. Akıl hastalığı

Madde 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

VI. Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

Hollanda da Boşanma- Hollanda Hukukuna göre


Hollanda hukuku Türk hukukundan farklı olarak  boşanma davası açmak için boşanmaya dair bir anlaşmanın yada geçimsizliğin olması yeterlidir. Bunun haricinde mahkeme başka bir neden aramaz.
Boşanma davasında boşanmanın ferileri talep edilir ve düzenlenir.
Bunlar :
1. çocuklar (velayet, ziyaret, asli ikametgâh, nafaka, vb.);
2. konut (kullanım, satış);
3. eş nafakası;
4. mal ve borçların paylaşımı.


Hollanda’da boşanma davaları ortak başvuruyla ya da tek taraflı olarak, iki şekilde açılabilir.

1. Anlaşmalı boşanma başvurusu

Eğer boşanma konusunda taraflar ;çocuklar, paylaşım, nafaka vb) anlaştıysanız, bu takdirde ortak yapılan anlaşmaları bir akit (sözleşme) ile kayıt altına alacak bir avukat tutabilirsiniz. Bundan sonra, mahkemeye ortak bir başvuru yapılır ve bunu anlaşmaların kabul edildiği bir karar izler.

Mahkemenin kararı bir duruşma yapılmadan yaklaşık olarak dört hafta içinde verilir. yani mahkemeye gitmeniz gerekmez. Bu yöntemle boşanma çok çabuk gerçekleşir.

2. Tek taraflı boşanma başvurusu

Genellikle karşılıklı anlaşmayla çözüme ulaşmak mümkün olmaz. Bu durumda her iki tarafın da kendi avukatlarını tutmaları önerilir. Bu avukat sizin bakış açınıza göre tavsiyeler verecek ve fırsat bulur bulmaz, eşinizin avukatıyla görüş alışverişinde bulunacaktır. Eğer karşı tarafla anlaşma mümkün olmazsa, dava tek taraflı olarak açılacaktır. Hollanda’da boşanabilmek için, diğer tarafın rızası gerekli değildir. Hatta eşiniz boşanmaya karşı çıksa bile, boşanabilirsiniz.

Geçici tedbirler (Voorlopige voorzieningen)

Bir boşanma davası çok zaman alabilir. Mahkemenin karar vermesi aylar sürebilir.  Geçici tedbirler acil durumlarda mahkemenin çabuk karar vermesi için tasarlanmıştır. Birkaç hafta içinde bir mahkeme kararı verilir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu geçici tedbir mahkeme nihai kararını verene kadar geçerlidir. Aşağıdaki konularda geçici tedbir talep edebilirsiniz:

Evlilik konutunun özel kullanımı. Evdeki durum artık sürdürülebilir değil. Çok fazla tartışma ve stres var. Artık eşinizle aynı konutta, birlikte yaşamanız mümkün görünmüyor, ama o evden gitmek istemiyor. Bu durumda hakime, konutun geçici özel kullanımı için başvurabilirsiniz. Eğer hakim talebinizi onaylarsa, eşiniz evi terk etmelidir. Bunun için gerekirse polis zor kullanılır.

Geçici çocuk- veya eş nafakası. Eşinizin geliri var ama sizin yok ya da çok daha az. O artık hiç bir şeyi ödemiyor ve siz mali (para) sıkıntı içindesiniz. Bu durumda mahkemeden, siz ve/veya çocuklarınız için geçici nafaka belirlenmesini talep edebilirsiniz.

Geçici ziyaret düzenlemesi. Çocuklar eşinizin yanında kalıyor ve siz çocuklarınızı göremiyorsunuz. Bu durumda mahkemeden, sizinle çocuklarınız arasında belirlenecek bir geçici ziyaret düzenlemesi isteyebilirsiniz.

Çocukları geçici olarak emanet etmek. Eşinizle, çocukların kimin yanında kalacağı konusunda anlaşamıyorsunuz. Mahkemeden geçici olarak çocukları size emanet etmesini isteyebilirsiniz. Bu, eşinizin çocukları size vermemesinin ya da geri getirmemesinin önüne geçmek için bazen gereklidir.

Günlük kullanım eşyaların için izin. Giysi ve diğer kişisel eşyalarınızı ve çocukların eşyalarını eşinizden alamıyorsunuz. Bu durumda hakimden, eşinizin bu eşyaları size teslim etmesini emretmesini isteyebilirsiniz.

Geçici tedbir, boşanma davası sürerken talep edilebilir. Dava süreci henüz başlamamış olsa bile, geçici tedbir kararı talep edebilirsiniz. İlk mülakat sırasında, geçici bir tedbir gerekip, gerekmediğine bakılır. Gerekirse, hemen aynı gün geçici tedbir için dilekçe verilebilir

 

Türkiye ' de anlaşmalı boşanma davası nedir, ve Türk hukukuna göre nasıl düzenlenmiştir?

 

 

 

 

 


 

Yeminli Tercumanlık

Anket

Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?

Ziyaretçi

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Ticaret Hukuku


Nafaka

Boşanma Davası